Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Drempelcoach.nl en Shiningkids.nl

Artikel 1: Definities

Cliënt: de natuurlijke persoon die een behandeltraject volgt bij Drempelcoach;

Drempelcoach: de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63982889, tevens handelende onder de naam Shiningkids.nl;

Overeenkomst: de tussen Drempelcoach en Cliënt gemaakte afspraken.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken. 

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.3 Waar in deze voorwaarden “Drempelcoach” staat dient tevens “Shiningkids” te worden gelezen.

Artikel 3: Overeenkomst en behandelingen

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Cliënt het intakeformulier heeft ingevuld en ondertekend.

3.2 Het staat Drempelcoach vrij de behandeling van Cliënt te weigeren om hem moverende redenen, bijvoorbeeld indien Drempelcoach verwacht dat behandeling niet zinvol zou zijn.

3.3 Een behandeling kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Wordt binnen die 24 uur afgezegd, dan is Drempelcoach gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.

3.4 Betalingen van niet-gebruikte behandelingen van een behandelpakket worden enkel gerestitueerd indien Drempelcoach van oordeel is dat het behandeltraject reeds is voltooid.

Artikel 4: Kinderen tot en met 16 jaar

4.1 Beide gezaghebbende ouders moeten akkoord gaan met de behandeling van kinderen onder de 16 jaar.

4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de gezaghebbende ouder die een opdracht verleent aan Drempelcoach dat de andere gezaghebbende ouder op de hoogte wordt gebracht van de behandeling en daarvoor zijn toestemming verleent. Indien laatstgenoemde ouder geen toestemming verleent, zijn de consequenties daarvan voor de eerstgenoemde ouder. Drempelcoach is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

4.3 Waar in deze voorwaarden “Cliënt” staat, dient in het geval van een kind onder de 16 jaar “Cliënt en zijn gezaghebbende ouder(s)” te worden gelezen.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden vóór aanvang van het behandeltraject, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

5.2 Betaling kan geschieden middels pin, bankoverschrijving of anders indien overeengekomen. 

5.3 Door Drempelcoach vermelde bedragen zijn steeds inclusief BTW.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Geen enkele methode of therapie biedt 100% garantie. Drempelcoach spant zich in de Overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn aan enig specifiek resultaat. Bij de uitvoering van de Overeenkomst staat het belang van Cliënt altijd voorop.

6.2 Cliënt verstrekt voorafgaand aan een behandeltraject aan Drempelcoach gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over andere behandeltrajecten of therapieën die Cliënt volgt of medicatie die Cliënt gebruikt. Ook gedurende een behandeltraject is Cliënt gehouden Drempelcoach onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in therapieën of medicatie. Drempelcoach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Drempelcoach is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie. 

6.3 Het behandeltraject van Drempelcoach is géén vervanging van andere therapieën of medicijnen. Het wijzigen of stoppen van medicatie of andere behandeltrajecten dient altijd plaats te vinden in overleg met de behandelend arts of therapeut. 

6.4 Drempelcoach is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel ontstaan door het handelen of nalaten zijdens Drempelcoach, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de uitvoering van een Overeenkomst door Drempelcoach leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Drempelcoach beperkt tot het bedrag dat de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Drempelcoach in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Drempelcoach om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Drempelcoach beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende Overeenkomst. 

Artikel 7: Vrijwaring

7.1 Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor beslissingen die hij neemt aan de hand van de behandelingen, zijn eigen gedragingen en de consequenties daarvan. Cliënt vrijwaart Drempelcoach voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Alle behandelingen van Drempelcoach zijn vertrouwelijk. Drempelcoach zal de gegevens van Cliënt niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van Cliënt, behoudens indien een wettelijke plicht of een beroepsvoorschrift Drempelcoach daartoe verplicht.

8.2 Indien dat naar het oordeel van Drempelcoach noodzakelijk is, zal Drempelcoach gegevens van Cliënt mededelen aan de arts of therapeut van Cliënt.

8.3 Ingevulde evaluatieformulieren mogen – in geanonimiseerde vorm – te allen tijde worden gebruikt door Drempelcoach ter promotie van de praktijk. Na voorafgaande toestemming van Cliënt kan Drempelcoach een terugkoppeling van Cliënt en beeld- en geluidopnamen gebruiken als referentie op de website of op social media onder vermelding van voornaam, leeftijd en beroep ter promotie van de praktijk. 

Artikel 9: Verjaring en verval

9.1 In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Drempelcoach één jaar.

Artikel 10: Vereniging Hypnose Experience Nederland

10.1 Drempelcoach is aangesloten bij de Vereniging Hypnose Experience Nederland (VHEN) en voldoet daarmee aan de richtlijn en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien daartoe aanleiding is, kan Cliënt een klacht indienen bij de geschillencommissie van de VHEN. De link hiervoor is https://www.vhen.nl/diensten/particulier/ 

Artikel 11: Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1 De rechtsverhouding  tussen Cliënt en Drempelcoach wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

11.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Drempelcoach is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

Algemene voorwaarden Drempelcoach en Shiningkids, 1 januari 2017

Pin It on Pinterest